Vorige pagina

Doelgroeponderwijsvormen

Doelgroeponderwijsvormen basisonderwijs
Voor het reguliere basisonderwijs bestaan de volgende doelgroeponderwijsvormen als opleidingskenmerk:
 • regulier basisonderwijs
 • Europees basisonderwijs
 • internationaal georiënteerd basisonderwijs
 • speciaal basisonderwijs
 • basisonderwijs aan varende kinderen.

Er mag in ROD (Registratie Onderwijsdeelnemers, voorheen BRON) altijd maar één doelgroeponderwijsvorm gekozen worden bij een inschrijving in het basisonderwijs. Die beperking geldt ook voor RIO.
De opleidingseenheid Onderwijs aan anderstaligen kent maar één mogelijke doelgroeponderwijsvorm: regulier basisonderwijs.
Als bij registratie in RIO voor de opleidingseenheid Eerste onderwijs anderstaligen is gekozen, dan kan als doelgroeponderwijsvorm in RIO alleen maar Regulier basisonderwijs worden geregistreerd.
Er is voor de opleidingseenheid Eerste onderwijs anderstaligen (nu nog) geen relatie met een licentie/erkenning.

Doelgroeponderwijsvormen speciaal en voortgezet speciaal onderwijs
Voor het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs bestaan de volgende doelgroeponderwijsvormen als opleidingskenmerk:

 • Ondersteuning bij communicatie
  Ondersteuning bij visuele beperkingen
  Ondersteuning bij visueel meervoudig beperkt
  Ondersteuning bij doofheid
  Ondersteuning bij doof meervoudig beperkt
  Ondersteuning bij slechthorendhei
  Ondersteuning bij slechthorend meervoudig beperkt
  Ondersteuning bij taalontwikkelingsstoornissen (TOS)
  Ondersteuning bij doofblindheid
 • Ondersteuning bij medische situatie
  Ondersteuning bij epilepsie
  Ondersteuning bij een langdurige ziekte
 • Ondersteuning bij fysieke situatie
  Ondersteuning bij lichamelijke beperkingen
 • Ondersteuning bij leren en ontwikkelen
  Ondersteuning bij cognitieve beperkingen
  Ondersteuning bij meervoudige beperkingen
 • Ondersteuning bij sociaal-emotioneel ontwikkelen
  Ondersteuning bij gedragsontwikkeling
  Ondersteuning bij sociaal-psychologische ontwikkeling
  Ondersteuning bij autismespectrumstoornissen.

Er mag in ROD (Registratie Onderwijsdeelnemers, voorheen BRON) altijd maar één doelgroeponderwijsvorm gekozen worden bij de inschrijving van een leerling. In RIO geldt die beperking voor so en vso niet.

De meer gedetailleerde onderverdeling van doelgroeponderwijsvormen bij cluster 1 en 2 voor ROD heeft te maken met consequenties voor deze onderverdeling qua subsidie die vanuit de gemeente wordt verstrekt. Daarom is in RIO en ROD gekozen om deze onderverdeling te handhaven (ook al heeft die niet meer voor de OCW-bekostiging consequenties) ook al omdat de corresponderende erkenningscodes daar 1-op-1 aan gerelateerd kunnen worden. Ook voor de Inspectie is deze onderverdeling gewenst o.a. voor het opbrengstenoverzicht.

In het kader van RIO hebben de so/vso-onderwijsinstellingen unaniem aangegeven dat zij doelgroeponderwijsvormen in feite zien als expertises. Met die expertises profileren zij hun ondersteuningsaanbod. Meerdere doelgroeponderwijsvormen moeten derhalve gekozen kunnen worden, de ondersteuning die men kan bieden is vaak een combinatie van verschillende expertises. Die 1 op n-mogelijkheid van het vastleggen van doelgroeponderwijsvormen in RIO wordt daarom ook ondersteund.

De nadere specificatie van doelgroeponderwijsvormen binnen de voormalige clusters 3-4 is niet gebaseerd op een bestaande lijst, maar is de uitkomst van een uitgebreide consultatie van partijen binnen deze onderwijssector. Gekozen is voor zo min mogelijk stigmatiserende terminologie, zoals de neutrale term beperking in plaats van handicap of ontwikkeling in plaats van probleem.

Onderwijs aan leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is de aanduiding die al sedert jaren gangbaar is in het praktijk. TOS is een aanduiding voor meerdere typen taalontwikkelingsstoornissen. In de corresponderende erkenning wordt echter dit nog aangeduid met ESM (ernstige spraakmoeilijkheden), een term die al sinds de jaren 80 van de vorige eeuw niet meer wordt gehanteerd. Zowel in RIO als in ROD (Registratie Onderwijsdeelnemers, voorheen BRON) is in de interface gekozen voor de in het maatschappelijk verkeer duidelijker en beter herkenbare aanduiding. De aanduiding in de erkenning zelf blijft echter zolang de wet- en regelgeving niet aangepast wordt hetzelfde.