Vorige pagina

Modelleervoorbeelden aangeboden opleiding

Voorbeeld 1

Eerder kwamen we De Springplank tegen, een groep van vier onderwijsaanbieders. Een is een ‘gewone’ basisschool, een is een Montessorischool, een is een Daltonschool en een verzorgt speciaal onderwijs. Hoe moet De Springplank dit onderwijsaanbod modelleren in RIO? Elke onderwijsaanbieder verzorgt één aangeboden opleiding die bestaat uit een opleiding, een doelgroeponderwijsvorm en optioneel een opleidingskenmerk. 

In schema: 

Speciaal basisonderwijs wordt in RIO dus gemodelleerd als de combinatie van de opleiding Basisonderwijs (speciaal basisonderwijs volgt immers de reguliere kerndoelen van het primair onderwijs) en het doelgroeponderwijsvorm Speciaal basisonderwijs.

Voorbeeld 2
Het Perspectief is een onderwijsaanbieder met vier onderwijslocaties. Niet op elke locatie wordt hetzelfde onderwijs aangeboden. Twee locaties bieden ‘gewoon’ basisonderwijs, op een locatie is alleen onderbouw georganiseerd, terwijl de midden- en bovenbouw op een locatie zitten waar óók een Tienerschool is gevestigd. Hoe moet deze situatie worden gemodelleerd? Het onderscheid onderbouw en midden/bovenbouw is niet een RIO-gegeven. Maar dit kan in de modelleerfase worden opgenomen in een opmerking. De Tienerschool is een opleidingskenmerk.

De RIO-contactpersoon van Het Perspectief maakt vier aangeboden opleidingen aan:
  1. Opleiding Basisonderwijs met bijbehorende doelgroeponderwijsvorm zonder opleidingskenmerk
  2. Opleiding Basisonderwijs met bijbehorende doelgroeponderwijsvorm zonder opleidingskenmerk en met de opmerking ‘alleen onderbouw’
  3. Opleiding Basisonderwijs met bijbehorende doelgroeponderwijsvorm zonder opleidingskenmerk en met de opmerking ‘alleen midden/bovenbouw’
  4. Opleiding Basisonderwijs met bijbehorende doelgroeponderwijsvorm met het opleidingskenmerk Tienerschool.
In schema:

Merk op dat er voor de Tienerschool een aparte aangeboden opleiding is aangemaakt. Anders zou er op de Torenstraat 45 alleen Tienerschool worden aangeboden, terwijl er ook leerlingen zitten die na groep 8 naar het voortgezet onderwijs doorstromen.

Voorbeeld 3
Balans Onderwijs is een onderwijsaanbieder die alle smaken van het (voortgezet) speciaal onderwijs aanbiedt in wat vroeger de clusters 3 en 4 heetten. Balans doet dat op een campus met vier gebouwen die ze heel nadrukkelijk als één, organisch geheel zien. Ze maken geen onderscheid tussen speciaal onderwijs en zml/mg, iedere leerling krijgt het onderwijs dat bij hem of haar past en deze opleiding wordt dus op het hoogste aggregatieniveau beschreven: Speciaal onderwijs. Daaraan voegt zij de doelgroeponderwijsvormen toe die passen bij haar expertise: Ondersteuning bij epilepsie; Ondersteuning bij een langdurige ziekte; Ondersteuning bij lichamelijke beperkingen; Ondersteuning bij cognitieve beperkingen; Ondersteuning bij meervoudige beperkingen; Ondersteuning bij gedragsontwikkeling; Ondersteuning bij sociaal-psychologische ontwikkeling en Ondersteuning bij autismespectrumstoornissen.
Bijzonder is dat Balans in het uitstroomprofiel vmbo een doorlopende leerlijn aanbiedt richting het mbo. Hoe registreert Balans Onderwijs haar speciaal onderwijs en bijvoorbeeld de gemengde leerweg vmbo Zorg en welzijn? Dat worden drie afzonderlijke opleidingen:

  • Opleiding Speciaal onderwijs met doelgroeponderwijsvormen Ondersteuning bij epilepsie; Ondersteuning bij een langdurige ziekte; Ondersteuning bij lichamelijke beperkingen; Ondersteuning bij cognitieve beperkingen; Ondersteuning bij meervoudige beperkingen; Ondersteuning bij gedragsontwikkeling; Ondersteuning bij sociaal-psychologische ontwikkeling en Ondersteuning bij autismespectrumstoornissen
  • Opleiding Voortgezet speciaal onderwijs – Vervolgonderwijs – vmbo-gl Zorg en welzijn met doelgroeponderwijsvormen Ondersteuning bij epilepsie; Ondersteuning bij een langdurige ziekte; Ondersteuning bij lichamelijke beperkingen; Ondersteuning bij cognitieve beperkingen; Ondersteuning bij meervoudige beperkingen; Ondersteuning bij gedragsontwikkeling; Ondersteuning bij sociaal-psychologische ontwikkeling en Ondersteuning bij autismespectrumstoornissen
  • Opleiding Voortgezet speciaal onderwijs – Vervolgonderwijs – vmbo-gl Zorg en welzijn met doelgroeponderwijsvormen Ondersteuning bij epilepsie; Ondersteuning bij een langdurige ziekte; Ondersteuning bij lichamelijke beperkingen; Ondersteuning bij cognitieve beperkingen; Ondersteuning bij meervoudige beperkingen; Ondersteuning bij gedragsontwikkeling; Ondersteuning bij sociaal-psychologische ontwikkeling en Ondersteuning bij autismespectrumstoornissen en opleidingskenmerk Doorlopende leerroute vmbo-mbo.
In schema:

Balans registreert de opleidingsgroep vmbo-gl Zorg en welzijn een keer mét en een keer zonder het opleidingskenmerk doorlopende leerlijn vmbo-mbo, omdat het anders lijkt alsof álle leerlingen die leerlijn volgen en dat is niet de bedoeling.


Voorbeeld 4

Eigen kracht is een onderwijsaanbieder voor speciaal voortgezet onderwijs die zich richt op dove en slechthorende kinderen. Ze hebben twee onderwijslocaties. Op een ervan is het uitstroomprofiel Vervolgonderwijs geconcentreerd, op de andere de uitstroomprofielen Arbeidsmarkt en Dagbesteding. Op die laatste locatie kan men ook leerlingen opleiden die behalve een auditieve beperking ook te maken hebben met een cognitieve beperking. Hoe moet Eigen kracht het opleidingsaanbod modelleren in RIO? Omdat het aanbod is uitgesplitst over twee onderwijslocaties, moeten de aangeboden opleidingen daarom ook uitgesplitst worden en wel op het aggregatieniveau van de uitstroomprofielen. Ook moeten er diverse doelgroeponderwijsvormen worden opgenomen. Opleidingskenmerken tenslotte zijn niet aan de orde. 

In schema: