Vorige pagina

Wat is RIO

RIO staat voor Registratie Instellingen en Opleidingen. Het is het wie, wat, hoe en waar van het onderwijs.
Iedere onderwijsinstelling of andere bij het onderwijs betrokken partij gaat gebruik maken van RIO, ongeacht de onderwijssector. RIO is namelijk generiek en geldt voor alle sectoren, maar is wel op maat gemaakt per onderwijssector. Met RIO leggen onderwijsinstellingen de eigen structuur en inrichting eenduidig vast, zoals ze deze zelf in de praktijk toepassen. We noemen dit de onderwijsinrichting.

Maar hoe ziet de onderwijsinrichting er dan uit?
Om objectief naar het onderwijs te kunnen kijken moeten we elke vooronderstelling loslaten, doen alsof we van Mars komen (of Venus natuurlijk) en dan heel basale vragen stellen:

  • Wat verstaan we bijvoorbeeld onder het begrip ‘school’?
  • Is dat een gebouw waar onderwijs wordt gegeven of is dat alleen een dependance van een ander gebouw en vormen die twee gebouwen sámen dus de ‘school’?
  • óf is het de optelsom van alle ‘scholen’ die onder een bepaalde stichting vallen?
Om dit soort vragen te beantwoorden en begripsverwarring te voorkomen is het RIO-model ontwikkeld. In dit register zijn nieuwe begrippen geïntroduceerd met een eenduidige betekenis omdat de begrippen die we in de praktijk al jaren gebruiken/ toepassen (bijvoorbeeld “school” of “vestiging”) niet precíes genoeg (meer) zijn. In de praktijk leiden deze vaak tot misverstanden en zelfs fouten in registraties en processen.
Het eigen maken van het model en de begrippen zal een aparte inspanning vergen, maar gaat professionals in het onderwijs helpen om hun processen beter en efficiënter in te richten.

Het RIO-model probeert de werkelijkheid van de onderwijsinrichting van het Nederlandse onderwijs zo objectief mogelijk te beschrijven en doet dat op dezelfde manier voor alle onderwijssectoren waarbij er per onderwijssector wel aandacht en ruimte is voor specifieke zaken binnen die sector. Daarom stelt het RIO-model een paar eenvoudige vragen, de vier W-vragen plus een Hoe-vraag:
  • Wie verzorgt het onderwijs?
  • Met wie kan je daarover communiceren?
  • Wat is dat voor onderwijs?
  • Hoe (op wat voor manier) wordt dat onderwijs verzorgd?
  • Waar wordt dat onderwijs verzorgd?

De antwoorden op deze vragen vormen samen een heel precieze beschrijving van een onderwijsinstelling en het aanbod. Op deze manier kan er nooit meer verwarring ontstaan over een begrip als school of vestiging of bevoegd gezag.

Naast de ‘werkelijkheid van de onderwijsinrichting’ bevat RIO ook de ‘werkelijkheid van de onderwijserkenningen’. Dat deel van RIO bestaat uit de beschrijving en registratie van instellingen en opleidingen volgens wet- en regelgeving, zoals bevoegdgezagerkenningen, vestigingserkenningen, opleidingslicenties, etc.
In RIO worden beide werkelijkheden aan elkaar gerelateerd en wordt het resultaat ervan als één informatievoorziening beschouwd en ontsloten.

Uiteraard zijn er wel randvoorwaarden aan de beschrijving van de onderwijsinrichting in RIO verbonden. De registratie van de onderwijsinrichting is in principe procesneutraal. RIO wordt als informatiemodel en centraal register zodanig uitgewerkt en ingericht dat gegevens die onderwijsinstellingen moeten aanleveren in het kader van wet- en regelgeving, dus ook aangeleverd kunnen worden. RIO verandert niet die wet- en regelgeving, maar maakt de informatie-uitwisseling tussen onderwijsinstellingen en hun ketenpartners makkelijker en efficiënter.


Klik hier Link opent externe pagina voor meer inhoudelijke informatie over RIO.